BOLESNE SKUTKI

Bolesne skutki jednej formy liberalizmu skłaniają wielu ku drugiej i w ten sposób umacnia się złudne przekonanie, że te dwie propozycje wyzwolenia człowieka wyczerpują wszystkie możliwe. Próby udoskonalenia którejś z nich, podejmowane niekie­dy na tym samym liberalistycznym gruncie, prowadzą jednak i prowadzić mogą tylko do zamieszania. Na tej płaszczyźnie „tertium non datur, nisi tertium confusionis”. Rzeczywistą alternatywę wobec liberalizmu — zarówno indywidualistycznego, jak i kolektywistycznego — stanowi taka koncepcja człowieka, która usuwa podstawowy liberalistyczny błąd: uzależnienie prawdy od (do)wolności. Tę alternatywę odnaleźć można w myśli chrześcijańskiej oraz w „chrześcijańskiej z ducha” filozofii klasycznej, której praktyczne impli­kacje w skali makrospołecznej nigdy dotąd, jak się wydaje, nie zostały wpro­wadzone w życie i w ten sposób nie zostały poddane rzetelnej próbie. Auto­rzy zrezygnowali jednak z zamiaru przypomnienia zrębów tej koncepcji człowieka w przekonaniu, że zamiast pobieżnego z konieczności naszkicowa­nia tej bogatej tradycji myślenia o człowieku pożyteczniej jest skupić uwagę na tym błędzie, którego dostrzeżenie i odrzucenie samo powinno do niej zaprowadzić. Per opposita cognoscitur!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply