HONOR I OBOWIĄZEK

Nie można na koniec nie wspomnieć o jeszcze jednym szczególnym zobo­wiązaniu, jakie biorą na siebie Polacy tworząc dla siebie konstytucję ze świa­domością, że winna ona definitywnie przesądzić o losach totalitaryzmu. Wy­daje się mianowicie, że Polakom przysługuje honor i obowiązek złożenia wobec Europy i świata uroczystego świadectwa zasadzie Homo homini homo. Z jej wszak powodu stali się oni — nie tylko oni, choć oni pierwsi w 1939 roku! — ofiarą agresji totalitarnych potęg. Zwycięstwo odniesione przez Pol­skę w walce z przemocą, programowo wykluczającej użycie przemocy, doma­ga się wygrania tego zwycięstwa do końca i dla wszystkich. Polska ma więc szczególne prawo i obowiązek dobitnego pokazania Europie i światu istoty tego zwycięstwa i zarazem potęgi tej broni, za pomocą której zostało ono odniesione: potęgi świadectwa składanego prawdzie. Świat, który deklaratyw­nie potępia totalitaryzm, i jego broń: zakłamanie i zniewolenie, jest bowiem światem, którego wciąż jeszcze zdaje się nie razić takie słowo, jak „mocar­stwo”, „supermocarstwo”, „strefa wpływów” czy nawet – co szczególnie nie­pokoi – słowo „decyzja sumienia”, gdy znaczyć ma moc („wolność”!) wydania wyroku na zabicie człowieka niewinnego. Czy nie tu właśnie gnieździ się najgłębiej ukryty totalitaryzm!?

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply