KONSTYTUCJA PAŃSTW

Wszak konstytucje państw zachodnich — owoc złożonego dojrzewania kulturowego i wielowiekowych zmagań — proklamują zgodnie jako oczywiste założenie swego porządku i ładu społecznego zasadę sprawiedliwości, czyli przeświadczenie o zasadniczej równości wszystkich ludzi w społeczeństwie. Konstytucje te piętnują jednocześnie jako wyraz radykalnej niegodziwości wszelkie próby dawania pierwszeństwa rzeczywistym co praw­da, lecz drugorzędnym tylko interesom jednych nad fundamentalnymi do­brami i prawami drugich”.Zło, jakie dochodzi do głosu w akcie demokratycznego państwa, które na podległym jego jurysdykcji obszarze postanawia ustawowo nie ingerować w masowy mord ludzi skrajnie niewinnych i zupełnie bezbronnych, co więcej, ustawowo stwarza dogodne opłacane z funduszu swych podatników warunki jego dokonywania, polega po prostu na uderzeniu, właśnie przez samo państwo, w to nadrzędne dobro, którego ochrona stanowi jego główne zadanie i jedyną rację jego istnienia jako państwa. Dobrem tym jest — każdy z osobna – człowiek. To on właśnie – każdy z osobna – określa również w sposób dopiero wystarczający kontekst dla ujawnienia w całej ostrości anatomii zbrodni, jaka wyraża się w akcie legalizowania mordu na najsłab­szym z ludzi: na maleńkim bezbronnym dziecku.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply