ODPOWIEDZIALNOŚĆ ANALIZY

Odpowiedzialność za poniższe analizy autorzy biorą rzecz jasna na siebie. Godzi się jednak zauważyć, iż inspirację do takiego spojrzenia na marksizm zawdzięczają przede wszystkim Kardynałowi Karolowi Wojtyle, który już w Osobie i czynie traktował indywidualizm i kolektywizm (zwany tam antyindywidualizmem) jako dwie odmiany w gruncie rzeczy podobnie błęd­nego myślenia o człowieku, uniemożliwiającego uczestnictwo, a otwierającego drogę alienacji. Bezpośrednim tłem, do którego Marks nawiązuje w swym Przyczynku, jest sytuacja współczesnych mu Niemiec, sytuacja korzystnie paradoksalna. Oto z jednej strony Niemcy są i według Marksa stale były – zacofane w rozwo­ju ustrojowym w stosunku do innych państw, zwłaszcza Anglii i Francji, tak że „gdy protestuję przeciw porządkom niemieckim z 1843 roku, to według francuskiej rachuby czasu znajduję się zaledwie w 1789 roku, bynajmniej zaś nie w ognisku teraźniejszości”.Z drugiej zaś strony, „niemiecka filozofia prawa i państwa jest jedyną historią niemiecką stojącą al pari z oficjalną nowoczesną teraźniejszością”. „Jesteśmy filozoficznie współcześni teraźniej­szości, nie będąc jej współcześni historycznie”. Notoryczne zacofanie nie­mieckiego narodu sprawiło, że o ile na przykład „we Francji częściowa eman­cypacja jest podstawą powszechnej”, o tyle „w Niemczech powszechna emancypacja stanowi conditio sine qua non wszelkiej emancypacji częściowej.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply